Transmisinė alyva TAD-17

Transmisinė alyva TAD-17

€4.30

Skirta mechaninėms, hipoidinėms bei kitoms pavaroms, veikiančioms sunkiomis sąlygomis.

Saugos informacija: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Produkto parinktys

Kategorija Transmsnė alyva

Žymos